Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:
FORS B.V. 75226448

Art. 1 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot uitvoering van (aanneming van) werk en/of van koop en verkoop van FORS B.V. gevestigd te Someren, nader te noemen de “gebruiker”.
2. De opdrachtgever en/of koper zal in het navolgende worden aangeduid als de “wederpartij”.
3. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst, indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte en/of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing c.q. aanvaarding daarvan.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een bepaling of een deel van een bepaling van deze voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
6. Aanvullingen en/of wijzingen op de algemene voorwaarden of andere wijzingen en/of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.
7. Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en wederpartij slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van gebruiker.

Art. 2 Overeenkomsten
1. Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop komen eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van de gebruiker.
2. Aanvullingen c.q. wijzigingen van de overeengekomen opdracht c.q. overeenkomst dienen tijdig en schriftelijk aan de gebruiker te worden meegedeeld en worden eerst bindend door de schriftelijke aanvaarding van gebruiker.

Art. 3 Aanbiedingen
1. Alle vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele verzend-, transport en portokosten, alsmede eventuele andere heffingen en belastingen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, tekeningen, levertijden etc. van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en /of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden , sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij in rekening te brengen. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat de prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbevoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen, zoals hiervoor in dit artikel vermeld binnen een kortere termijn dan 3 maanden, dan is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
4. Indien de wederpartij het aanbod niet aanvaardt, dan is de wederpartij verplicht om de door de gebruiker ter beschikking gestelde documenten e.d. terstond terug te geven aan de wederpartij.

Art. 4 Inschakeling van derden
1. De gebruiker is bevoegd ter uitvoering het al hetgeen is overeengekomen, derden in te schakelen.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Wederpartij vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan wederpartij toerekenbaar is.

Art. 5 ( Op)Levering en (op) leveringtermijn.
1. Opgegeven (op)levertijden en termijnen, waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige opleveringen c.q. beëindiging van de werkzaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij (op) levering c.q. verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elk levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan ook op overeenkomstige manier worden gefactureerd.
3. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd:
A. Hetzij wanneer de gebruiker aan de wederpartij kennis heeft gegeven, dat de werkzaamheden voltooid zijn en de wederpartij de werkzaamheden heeft goedgekeurd dan wel aanvaard.
B. Hetzij wanneer uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat de gebruiker schriftelijk aan de wederpartij heeft verklaard, dat de werkzaamheden zijn voltooid en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden.
4. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt de gebruiker zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken c.q. materialen die voor uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, dan wel te vernietigen.
5. Levering geschiedt eenmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
6. De gebruiker is bevoegd om ter zaken van de nakoming van alle financiële verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst uit aanneming van werk en/of koop/verkoop, vooruitbetaling of onzekerheid van de wederpartij te verlangen alvorens tot aflevering over te gaan of met de werkzaamheden een aanvang te nemen.

Art. 6 Voortgang, uitvoering werkzaamheden
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
4. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voorvloeiende hogere kosten (c.q. meerwerken) aan de wederpartij in rekening te brengen.
5. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt dat, deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan de gebruiker niet bekende omstandigheden hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen, dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt behoudens, wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn.
6. Alle onkosten, welke door de gebruiker worden gemaakt op verzoek van de wederpartij, komen geheel voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7. De wederpartij dient er voor te zorgen dat de gebruiker toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Tevens dient de wederpartij indien nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden ervoor te zorgen dat de benodigde vergunningen aanwezig zijn.
8. De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat op de plaats van uitvoering der werkzaamheden de voor het werk benodigde energie en/of water(aansluitingen) e.d. aanwezig zijn.
9. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van zaken, materialen en gereedschappen en machines, die de gebruiker gedurende de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
10. Meerwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden. Indien de gebruiker meerwerk verricht en dientengevolge meer kosten maakt dan in de overeenkomst is voorzien, zullen deze kosten bij de wederpartij in rekening worden gebracht, tenzij de wederpartij bewijst dat de extra kosten te wijten zijn aan de schuld van de gebruiker.
11. De wederpartij staat de gebruiker toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

Art. 7 Tegels
1. Onder een vierkante meter tegels wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal tegels per vierkante meter.
2. Bij levering van natuursteen per vierkante meter moet rekening worden gehouden met een snij verlies van ongeveer 10%. Een ander brengt met zicht mee dat ongeveer110% natuursteen benodigd is voor een oppervlak van 100%.
3. Nuance en kleurafwijkingen liggen in de aard van de zaken, zoals bij keramische en natuursteenproducten. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.
4. Monsters van natuursteen moeten als voorbeeld worden beschouwd, zodat kleur- en structuur verschillen toelaatbaar zijn. Rekening houdend met de natuurlijke spleten / vlakken is bij de levering van kwarts leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie en de dikte naar boven en naar beneden van ten hoogste 50% toegestaan. Vakkundig in het geleverde aangebrachte lij-, of stopwerk is toelaatbaar, indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.
5. Haarscheuren in geglazuurde tegels kunnen ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het optreden van haarscheuren. Het optreden van haarscheuren geeft daarom geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.
6. De gebruiker staat er niet voor in, dat gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen, dat nabestelde tegels qua kleur en uitvoering exact gelijk zijn aan de voorafgaande levering (en).

Art. 8 Aanbrengen van tegelwerken
1. De te betegelen ruimte dient op de afgesproken dag voor de aanvang van de werkzaamheden zodanig ontruimd c.q. opgeruimd te zijn, dat de tegelzetter ongehinderd zijn werk kan verrichten.
2. Indien op de afgesproken dag dat de betreffende ruimte niet geschikt is voor het aanbrengen van tegels, is de wederpartij gehouden de hierdoor ontstane kosten aan gebruiker te vergoeden, voorzover die werden gemaakt door gebruiker.
3. Het aanbrengen van vloertegels op bestaande vloeren met vloerverwarming waar geen kantstroken zijn gebruikt, komen niet in aanmerking voor een garantie.
4. De wanden, vloeren en vensterbanken dienen strak/recht te zijn , dat wil onder andere zeggen loodrecht (wanden), vlak (wanden en vloeren) en waterpas (vloer) alsmede voldoende droog, dat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet c.q. gelijmd kunnen worden een ander naar het oordeel van de gebruiker met inachtneming van de daarvoor geldende normen en goed vakmanschap.
5. Op het verkleuren en vuil worden van het door de gebruiker gebruikte voegsel voor tussen de vloer – en/of wand tegels kan niet gereclameerd worden bij de gebruiker.
6. Alle kosten, welke voor het geschikt maken van de vloeren c.q. wanden ten behoeve van het aanbrengen van tegels moet worden gemaakt, komen voor rekening van de wederpartij. Indien redelijkerwijs mogelijk doet de gebruiker vooraf opgave van die kosten.
7. Indien is overeengekomen dat het werk wordt verricht voor een (vierkante) meterprijs dan geldt bij meting, dat uitsparingen kleiner dan een halve vierkante meter worden doorgemeten en gesneden tegels als hele tegels worden gemeten.
8. De kosten als bedoeld in de leden 2 en 6 zullen in elk geval bestaan in het arbeidsloon van de tegelzetters die als gevolg van het niet geschikt zijn van de ruimte en/of wanden en vloeren hun werkzaamheden niet kunnen aanvangen c.q. voortzetten
9. Bij oplevering dient de wederpartij de werkbon voor akkoord te ondertekenen.

Art. 9 Stukadoorswerk
1. De gebruiker is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de wederpartij voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de wederpartij ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de gebruiker deze kende of al redelijkerwijs behoorde te kennen.
2. De wederpartij vrijwaart de gebruiker van aansprakelijkheid voor eventuele verkleuringen in het aangebrachte stukadoorswerk.
3. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tevens van aansprakelijkheid voor eventuele ontstaande scheuren in het stukadoorswerk, die voor de opdracht reeds op die plekken aanwezig waren.

Art. 10 Badkamermontage
1. Op het materiaal, dat niet door de gebruiker wordt geleverd, maar wel door de gebruiker wordt gemonteerd, wordt geen garantie worden gegeven.
2. De gebruiker acht zich niet aansprakelijk voor gebreken ontstaan door het aansluiten e.d. van nieuw leidingwerk op het bestaande leidingwerk.
3. De gebruiker acht zich niet aansprakelijk voor beschadigingen ontstaan aan naastgelegen ruimtes, muren e.d. door eventueel benodigd hak-, frase werk e.d.
4. Tijdens de opbouw beschadigde leidingen, die in de muur zitten, worden door de gebruiker op regiebasis gemaakt.

Art. 11 Transport
1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij.
2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
3. De wederpartij dient zich tegen vermelde risico’s behoorlijk te verzekeren.

Art. 12 Reclames/retourzendingen
1. Wederpartij is gehouden het geleverde (goederen)op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn en voor dat de gebruiker de goederen zal verwerken, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 48 uur ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, zulks met onmiddellijke schriftelijke bevestiging.
2. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken door de gebruiker te worden gemeld.
3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de doorvoor bedoelde termijnen aan de gebruiker zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen, waarbij tevens elk recht van reclame komt te vervallen.
4. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Indien retourzending noodzakelijk blijft, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien gebruiker daarvoor zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft gegeven. Als de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoelt, geschiedt de retourzending slechts voor rekening ven risico van de gebruiker, indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze.
7. Zaken, die uit voorraad zijn geleverd kunnen, mits de gebruiker die zaken nog op voorraad houdt, worden teruggebracht naar de gebruiker. Dit dient te geschieden binnen een termijn van 4 weken na de levering, in de originele, onbeschadigde en complete verpakking. De betaalde prijs zal alsdan worden terugbetaald, verminderen met 25% kostenvergoeding. Materialen die op bestelling zijn geleverd, worden nooit teruggenomen.
8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of over gepakt, vervalt elk recht op reclame.
9. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 13.

Art. 13 Aansprakelijkheid
1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de wederpartij beperkt tot hetgeen in de navolgende leden is geregeld. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de netto verkoopprijs van de geleverde goederen, dan wel de prijs voor de verrichte werkzaamheden, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 5000,- (Zegge: vijfduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
3. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.
5. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.
6. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.

Art. 14 Betaling, opschorting en ontbinding
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
4. Gebruiker heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
7. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Art. 15 Verrekening
1. Indien de wederpartij uit welke hoofde dan ook, een of meer tegen vorderingen tegen de gebruiker heeft, dan we zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en).
2. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens, indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.
3. Dit artikel kan buiten beschouwing worden gelaten, indien de wederpartij, natuurlijk persoon niet handelt in de uitoefening van beroep op bedrijf.

Art. 16 Eigendom ontwerpen
1. De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, rekeningen, technische beschrijvingen, ontwerpen, software modellen e.d.
2. De in lid 1 genoemde documenten mogen niet zonder toestemmin van de gebruiker worden gebruikt, gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of op een andere wijze openbaar worden gemaakt.
3. Slechts na betaling van het tengevolge van een ter zake gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruikrecht toe.

Art. 17 Eigendomsvoorbehoud
1. De gebruiker behoudt zicht het eigendom van alle geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan alle betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake van (eventuele) schadevergoeding wegens te kort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit, dat derden rechten doen gelden op zaken, waarop krachtens dit een eigendomsvoorbehoud rust.

Art. 18 Pand / Warrantage
1. De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde.
2. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden ,diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel op de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Art. 19 Overmacht
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet nakoming aan diens zijde en/of aan de zijde van de voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden c.q. toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij, gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder dat enige schadevergoeding te zijn gehouden . Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan de moment te voldoen.
2. Als omstandigheden, waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: Oorlog, oproer, mobilisatie, binnen en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden, die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, faillissement, beslaglegging, bedoelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al het geen door haar uit hoofde van enigerlei contact aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk te volledige opeisbaar.

Art. 20 Annulering/ Ontbinding
1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:625 e.v. van het Burgerlijk Wetboek of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen. Deze bepaling dient buiten beschouwing gelaten te worden, indien de wederpartij , natuurlijk persoon niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
2. annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan zal de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 30% van de koopsom (aanneemsom), verplicht zijn tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet bewerkt of verwerkt tegen betaling van de kostprijs.
3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Art. 21 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker woont en/of is gevestigd, tenzij de kantonrechter terzake bevoegd is.
3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand, nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt, dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken, dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.